Södra Skogs forskning omfattar ekonomisk skogsproduktion i Sydsverige, till exempel förädling av odlingsmaterial, skogsföryngring, röjning och gallring. Södra Skog deltar bland annat i utvecklingen av metoder för massförökning av förädlade plantor med hjälp av så kallade frösticklingar.

Södra är en drivande kraft när det gäller den skogliga planeringen inom privatskogsbruket. Södras vision är att framtidens skogsbruksplan alltid kommer att innehålla aktuell information om skogen. Presentationer av Södras gröna skogsbruksplaner på webb och i appar är två exempel på utveckling mot mer dynamiska skogsbruksplaner. Utveckling sker av så kallad blå målklassning för att åstadkomma bättre hänsyn till skogens vatten.

Ett annat viktigt område är utveckling av effektivare metoder för insamling av skogliga data, bland annat med hjälp av fjärranalys, till exempel laserskanning.

En speciell satsning görs för att utveckla bättre metoder för skötsel av lövskog och att utveckla lövträprodukter. Detta görs i samarbete med Södras två lövsågverk.

Södra Skogsplantor utvecklar ett icke kemiskt skydd, "Cambiguard" mot snytbaggeangrepp på skogsplantor. Under 2013 projekteras en linje för storskalig behandling av plantor i Falkenberg.

Södra har ett nära samarbete med andra skogliga företag för att utveckla skonsamma skördemetoder vid avverkning. En betydande satsning görs också för att utveckla teknik, logistik och mätteknik vid tillvaratagande av skogsenergi.

Flera av forskningsresultaten som presenterats under de senaste åren påverkar Södras verksamhet, och därmed också medlemmars skogsbruk. Det handlar om allt från bättre skogsbruksplaner, förbättrat skogsodlingsmaterial och bekämpning av granbarkborre och snytbagge, till utveckling av metoder för att skona marken vid drivning.

Läs mer om Hållbarhet, Södra Skog, Forskning